Algemene Leveringsvoorwaarden Abonnementen https://www.euroruitje.nl,

Euroruitje, gevestigd te (3704 GS) Zeist, Kwikstaartlaan 42

Artikel 1.

Definities Abonnee

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnementsovereenkomst

De overeenkomst tussen de Abonnee en Euroruitje, op grond waarvan de Abonnee tegen (borg) betaling een vooraf vastgesteld aantal maanden (12) achterruit-reclame’s van opdrachtgevers/adverteerders van Euroruitje op zijn/haar auto kan selecteren en geplaatst krijgt door Euroruitje en/of voor de bepaalde periode (24 maanden) toegang krijgt tot het achterruit-reclame/adverteerders gedeelte op de website euroruitje.nl om aldaar achterruit-reclames van opdrachtgevers/adverteerders van Euroruitje te kunnen selecteren.

Algemene Leveringsvoorwaarden Abonnementen

https://www.euroruitje.nl.

De door Euroruitje geëxploiteerde website https://www.euroruitje.nl.

Achterruit-reclame.

De (advertentie) achterruit-reclame welke door opdrachtgever/adverteerder is geplaatst (of in opdracht is geplaatst) op de website https://www.euroruitje.nl, welke de Abonnee kan selecteren, voor de in de advertentie vermelde periode (aantal maanden) en tegen de eveneens vermelde maandelijkse vergoeding,om op zijn/haar auto achterruit geplaatst te worden. De achterruit-reclame wordt door Euroruitje op de auto geplaatst en de Abonnee ontvangt deze gratis. De voor de geselecteerde achterruit-reclame vermelde vergoeding wordt door Euroruitje aan de Abonnee uitbetaald na het maandelijkse controlemoment.

Borg.

Bij het instellen van een abonnement (starter of verlenging) betaald de Abonnee een borg van €120,00 deze borg geldt in 1e instantie om er zeker van te zijn dat de abonnee ook daadwerkelijk achterruit-reclame op zijn/haar auto wilt hebben en op de advertenties/achterruit-reclames reageert. Iedere maand dat de Abonnee een achterruit-reclame op zijn/haar auto heeft geplaatst ontvangt de Abonnee (na het controlemoment) 1/12 deel van de borg terug, mits dit ook binnen 24 maanden is. (tezamen met de maandelijkse vergoeding, zoals eerder vermeld). In 2e instantie geldt de borg als zekerheid voor de gemaakt kosten van de adverteerder, als er een op maat gemaakte achterruit-reclame bij Abonnee op de auto is geplakt en deze wordt voor het controlemoment of steekproef door de Abonnee (zelf) verwijderd.

Artikel 2. Euroruitje

Euroruitje geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 89388593

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Euroruitje en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Euroruitje en de Abonnee worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Euroruitje behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website https://www.euroruitje.nl De gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gesloten.

2.4 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van producten via de webwinkel van Achterruitje De daarop van toepassing zijnde voorwaarden zijn te raadplegen via www.achterruitje.nl

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Euroruitje zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent dat Euroruitje mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd.

3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als Euroruitje deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.

3.3 Euroruitje mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren.

3.4 Als de Abonnee de Abonnementsovereenkomst via de website van Euroruitje.nl, de telefoon, straatverkoop of via een andere vorm van koop buiten de verkoopruimte heeft afgesloten, mag hij de Abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de Abonnementsovereenkomst. Om gebruik te maken van dit ontbindingsrecht dient de Abonnee contact op te nemen met de klantenservice van Euroruitje. Het ontbindingsrecht geldt niet als Euroruitje met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnee (als de Abonnee een verlengingsabonnement heeft geselecteerd) is begonnen met een verlengingsabonnement en met het verschaffen van toegang tot de adverteerders/achterruit-reclame gedeelte, voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Artikel 4 Selecteren en plaatsen van de achterruit-reclame

4.1 De Achterruit-reclame bestaat uit een gespecificeerd ontwerp. Euroruitje is vrij om de samenstelling (inhoud en lay-out) van de achterruit-reclame om hem moverende redenen te wijzigen, met voorafgaande mededeling aan de Abonnee, en er een redelijke verhouding blijft tussen de voor de geselecteerde achterruit-reclame vermelde maandelijkse vergoeding en de geleverde prestatie van Euroruitje.

4.2 Euroruitje zal zich inspannen voor een tijdige en correcte bezorging en plaatsing van de geselecteerde achterruit-reclame’s. De bezorg- en plaatsingstijd van de achterrruit-reclame worden in overleg met de Abonnee vastgesteld. Euroruitje behoudt zich het recht voor om de achterruit-reclame op een andere dag dan gepland of op erkende feestdagen niet te laten bezorgen/plaatsen, maar op een later te bepalen datum

4.3 Euroruitje is gerechtigd het abonnement op te zeggen, en de borg te innen als de Abonnee op het controlemoment (of steekproef) de geselecteerde en geplaatste achterrruit-reclame niet op zijn/haar auto achterruit heeft staan.

4.4 Bezorging en/of plaatsing van de achterruit-reclame is mogelijk op elke gewenste lokatie, deze dient door de Abonnee opgegeven te worden, in het buitenland is mogelijk tegen additionele bezorgkosten. Indien het adres waar de bezorging /plaatsing van de achterruit-reclame dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van (overige) extra kosten, is Euroruitje gerechtigd deze kosten aan de Abonnee in rekening te brengen.

4.5 De Abonnee kan klachten over de bezorging/plaatsing van de achterruit-reclame melden bij de klantenservice van Euroruitje. In geval van een ten onrechte niet bezorgde/geplaatste achterruit-reclame is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing.

4.6 Klachten met betrekking tot de bezorging/plakken van de achterruit-reclame geven de Abonnee niet het recht de borgbetaling geheel of gedeeltelijk terug te vragen.

4.7 Euroruitje is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen/plakken van de achterruit-reclame.

4.8 In het geval dat de bezorging/plaatsing van de achterruit-reclame niet heeft plaatsgevonden, zal het niet- bezorgde/geplaatste exemplaar worden verrekend (naar keuze van Euroruitje door middel van verlenging van de Abonnementsovereenkomst met één maand dan wel door middel van creditering van 1/12 deel van de betaalde borg, mits de klacht binnen 3 dagen na de oorspronkelijke bezorg/plaatsingsdatum is ingediend. De Abonnee heeft geen recht op de in de advertentie/achterruit-reclame vermelde vergoeding, voor een achterruit-reclame die niet is bezorgd/geplaatst.

4.9 De Abonnee heeft geen recht op verlenging van de Abonnementsovereenkomst indien Euroruitje de geselecteerde achterruit-reclame niet kan bezorgen/plaatsen als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 5. De achterruit-reclame

5.1 Het staat Euroruitje vrij advertenties in de achterruit-reclames op te nemen, mits deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

5.2 Euroruitje zal zich inspannen om achterruit-reclames die beschikbaar zijn tijdig voor Abonnee zichtbaar te maken. Euroruitje behoudt zich het recht voor om een voorbeeld (inhoud en lay-out) van de achterruit- reclame niet zichtbaar te laten zijn in het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte van euroruitje.nl of het aantal daarin opgenomen advertenties/achterruit-reclames tijdelijk te verminderen.

5.3 Euroruitje verstrekt een persoonlijke en niet- overdraagbare login-code aan de Abonnee die krachtens de Abonnementsovereenkomst recht heeft op toegang tot het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte. Het is de Abonnee niet toegestaan de login-code te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende adverteerders/opdrachtgevers gedeelte slechts voor eigen gebruik downloaden of uitprinten. Het is niet toegestaan het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

5.4 Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.2 of indien tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft, is Euroruitje gerechtigd de toegang tot het betreffende adverteerders/opdrachtgevers gedeelte te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van Euroruitje om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te verhalen.

5.5 De Abonnee kan klachten over de (geweigerde) toegang tot het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte melden bij de klantenservice van Euroruitje. Euroruitje zal zich vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende adverteerders/opdrachtgevers gedeelte alsnog mogelijk te maken.

5.6 Klachten met betrekking tot de toegang tot het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

5.7 Euroruitje is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte.

5.8 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot het adverteerders/opdrachtgevers gedeelte als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Artikel 6 Bezorging/Plaatsing van een achterruit-reclame

6.1 De bezorging/plaatsing van een achterruit-reclame bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ontvangst van de betaling(en) zoals overeengekomen in de betreffende Abonnementsovereenkomst.

6.2 De achterruit-reclame is na bezorging/plaatsing voor risico van de Abonnee.

6.3 De achterruit-reclame blijft eigendom van Euroruitje totdat de Abonnee al hetgeen hij op grond van de Abonnementsovereenkomst aan Euroruitje verschuldigd is, alsmede het controlemoment heeft gehad en de vergoeding inzake de betreffende achterruit-reclame alsmede het 1/12 deel van de borg aan de Abonnee is voldaan.

6.4 De Abonnee is gehouden te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de achterruit-reclame overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het de achteruit-reclame bij hem/haar werd bezorgd/geplaatst en/of ter beschikking is gesteld. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na bezorging/plaatsing, aan [email protected] worden gemeld.

6.5 Indien vaststaat dat de achterruit-reclame gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Euroruitje het de achterruit-reclame binnen redelijke termijn, ter keuze van de Euroruitje (geheel of gedeeltelijk) vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.

6.6 De Abonnee komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6.5 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist gebruik van de achterruit-reclame, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Artikel 7 Betaling

7.1 Euroruitje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. Euroruitje zal een tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in de website www.euroruitje/klantenservice meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten.